Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Av. Lerzan Nalbantoğlu (“DL Avukatlık Bürosu”) olarak, sizlere sunduğumuz hukuk hizmetleri kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşabileceği, verilerinizin toplanma yöntemi ve kanuni haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

DL Avukatlık Bürosu olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz, büromuzu ziyaret etmeniz halinde fiziksel mekân güvenliği veriniz, DL Avukatlık Bürosu’nun hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya dafa aliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • DL Avukatlık Bürosu tarafından sunulan hukuk hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, sunulan hizmetler ve müvekkillerimiz ile vekalet ilişkisi kurulması kapsamında müvekkil/kurumsal müvekkillerimizin hissedarları/yetkilileri/irtibat kişileri/çalışanlarının verilerinin işlenmesi,
 • DL Avukatlık Bürosu tarafından sunulacak olan hukuk hizmetlerine ilişkin görüşmeler yapılması, söz konusu taleplere ilişkin görüşmeler yapılması ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillere sunulan hukuk hizmetleriyle bağlantılı olarak, uzmanlardan mütalaa alınması, üçüncü kişilerden ürün/hizmet tedarik edilmesi,
 • Müvekkillerin mevzuat ve güncel gelişmelerden haberdar edilmesi,
 • İç kontrol, denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı toplantıların, eğitimlerin düzenlenmesi ve DL Avukatlık Bürosu’nun katıldığı etkinlerin duyurulması,
 • Müvekkil ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Büromuzu ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, büromuzun güvenliğinin sağlanması ve fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kaydının alınması,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu olmak üzere mevzuata uygun yürütülmesi ile DL Avukatlık Bürosu’nun politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi.

 

2.     Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekmesi ve talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bilgi güvenliği ve teknoloji hizmeti, muhasebe hizmeti aldığımız tedarikçilere, büromuzu ziyaret etmeniz halinde büromuzun bulunduğu bina yönetimine, DL Avukatlık Bürosu’nun hizmetlerinden faydalandığı yurt içinde ve yurt dışında bulunan firmalara aktarılabilmektedir.


3.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla DL Avukatlık Bürosu’nun meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan e-posta, posta, telefon kanalları ile hizmet alımı dahil ilettiğiniz talepler,
 • Büromuzu ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • Güvenliğin temini amacıyla bina yönetimi aracılığıyla,
 • DL Avukatlık Bürosu tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde çerezler vasıtasıyla.


4.   Kanun Uyarınca Haklarınız


Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. No:1 Kat:11 Maslak/İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya güvenli elektronik veya mobil imzanız ile info@dlhukuk.com adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. DL Avukatlık Bürosu başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu