Yayınlar
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Standart Sözleşmeler ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Dokümanların Yayımlanması Hakkında Bilgi Notu
10/07/2024
İş Hukukunda Güncel Gelişmeler Nisan-Mayıs-Haziran 2024
2024 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında iş hukuku alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri derlediğimiz üç aylık iş hukuku bültenimizi dikkatlerinize sunarız.
10/07/2024
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28/06/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Haziran 2024
27/06/2024
Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ
15 Haziran 2024 tarihli 32577 sayılı Resmi Gazete’de Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
26/06/2024
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12/06/2024
Etik Hat Kurgusunda Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler
Etik hat kurgusunda kişisel verilerin korunması bakımından dikkat edilmesi gereken hususları yazımızdan inceleyebilirsiniz.
11/06/2024
Reklam Kurulu’na Erişimin Engellenmesi Yetkisi Verilmesi Hakkında Bilgi Notu
Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Reklam Kurulu'na erişimin engellenmesi yetkisi verilmiştir. Konu hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
05/06/2024
Yeşil Finansmana İlişkin Soru Cevaplar
Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflere ulaşmada en önemli araçlardan olan yeşil finansman kavramına verilen önem de her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik faaliyetler ve yeşil ekonomik dönüşüm için finansal kaynak sağlanmasını amaçlayan “yeşil finansman” kavramı, çevresel projelerin hayata geçirilmesi için gerekli finansal kaynakları sağlayarak, hem çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesine hizmet etmekte, hem de çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, yeşil finansman hakkında başlıca soruları cevapladığımız yazımızı dikkatinize sunarız.
04/06/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Mayıs 2024
31/05/2024
2019/14799 Başvuru Numaralı, 07/02/2024 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Karar Özeti
31.05.2024 Cuma günü, 32562 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) Kararı’nın özetini aşağıda dikkatinize sunar, keyifli okumalar dileriz.
31/05/2024
Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 29 Mayıs 2024 tarihinde 32560 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
29/05/2024
İşyeri veya Bir Bölümünün Devrinde Çalışanların Durumu
27/05/2024
Sermaye Pı̇yasası Kanunu’nda Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Kanun Teklı̇fı̇: Kripto Varlık Piyasasında Güncel Gelişmeler
16 Mayıs 2024 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda (“SPKn”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ("Kanun Teklifi” veya “Teklif") Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ("TBMM") sunulmuştur. Yazımızda detayları ile inceleneceği üzere kanun teklifi özetle, (i) kripto varlıkları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını tanımlamayı, (ii) kripto varlık alım-satım platformlarının faaliyetlerini düzenlemeyi, (iii) kripto varlık yatırımcılarını koruma altına almayı ve (iv) kripto varlıklar aracılığı ile kara para aklama ve terör finansmanı risklerini azaltmayı amaçlamaktadır. Kripto varlık sektöründeki aktörler ve kullanıcılar tarafından uzun bir süredir beklenen düzenleme, kabulü halinde ilgili konuda Türkiye'deki doğrudan ilk yasal düzenleme olacaktır.
23/05/2024
Kanuni Faiz Oranı ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Oranında Değişiklik
21/05/2024
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na İlişkin Değişiklik
16.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) “Adın Değiştirilmesi” başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında itiraz üzerine, aşağıda detaylı açıklanan nedenlerle iptal mekanizması işletilmiştir.
21/05/2024
Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında Doküman Taslaklarına İlişkin Bilgi Notu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Taslak Dokümanlar 17.05.2024 tarihinde yayımlanmış olup 27.05.2024 tarihine kadar görüş sunulabileceği duyurulmuştur.
17/05/2024
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi Notu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı, Gerekçesi ve Kamuoyu Görüş Formu 09.05.2024 tarihinde yayımlanmış olup 20.05.2024 tarihine kadar görüş sunulabileceği duyurulmuştur.
10/05/2024
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XXIV - İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Uygulamaya Dair Hatırlatmalar
07/05/2024
Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
3 Mayıs 2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulmuştur. Teklif gerekçesinden de anlaşıldığı üzere ve daha önce uygulamada bu amaçla yapılan çalıştaylar ile de paralel şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında şirket işlemlerinde kolaylık sağlanması ve belirli hususlarda uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla TTK’da değişiklikler önerilmiştir. TTK kapsamındaki Teklif maddelerinin yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
06/05/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Nisan 2024
03/05/2024
Veri Koruması İçin Yöntemler: Anonimleştirme ve Psödönimleştirme Hakkında Bir İnceleme
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Türkiye veri koruma düzenlemeleri kapsamında anonimleştirme ve psödönimleştirme yöntemlerini ve her ne kadar bu iki yöntemin birbiriyle aynı olduğu düşünülse de yöntemlerin birbirinden farklarını incelediğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz.
26/04/2024
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Değişikliği
18.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/160 E. ve 2024/77 K. sayılı ve 14.03.2024 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı uyarınca; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Dava Şartı Olarak Arabuluculuk başlıklı 18/A maddesinin 11. fıkrasında yer alan bazı ifadeler itiraz üzerine iptal edilmiştir.
18/04/2024
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 8313 sayılı Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. İlgili Karar ile, 6434 sayılı Karar kapsamında değişiklikler yapılmıştır. TTK çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulan şirketler ile kapsam dışı bırakılan şirketler ve bunlara ilişkin bağımsız denetime tabi olma eşikleri aşağıdaki şekilde bir kez daha belirlenmiştir. Konuya ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.
16/04/2024
Sağlıklı Bir Rekabet Ortamında Rekabet Hukuku
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unda (“Rekabet Kanunu”) rekabet kavramı “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde de önemli bir unsur haline gelen bu yarış ile şirketlerin ve paydaşların verimliliği artmakta ve aynı zamanda tüketici için en iyi çözümün ve faydanın sağlanması hedeflenmektedir. Rekabet Kanunu uyarınca amaç, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak” şeklinde belirtilmektedir.
15/04/2024
İş Hukukunda Güncel Gelişmeler: Ocak-Şubat-Mart 2024
2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında iş hukuku alanında Türkiye ve dünyada gerçekleşen gelişmeleri derlediğimiz üç aylık iş hukuku bültenimizi dikkatinize sunarız.
05/04/2024
ÇSY Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Önemi
ÇSY kriterleri; bir şirketin sürdürülebilirlik açısından vizyon, misyon ile davranış biçimi gösteren bir dizi standart olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması şirketlerin ÇSY kapsamında atmaları gereken adımlardan biri olup işbu yazımızda detaylı olarak incelenecektir.
03/04/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Mart 2024
01/04/2024
Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD) Onaylandı
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (“AB”) içinde ve dışında belli ölçekteki büyük şirketleri kapsamı altına alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “Direktif”) içeriği ve kapsamı hakkında 15 Mart 2024 tarihinde uzlaşmaya vardı. Direktif, AB’nin yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin verdiği olumlu oylarla ve "nitelikli çoğunlukla" kabul edildi.
20/03/2024
7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Bazı Gelişmeler
Bilindiği üzere, 12/02/2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“7499 Sayılı Kanun ya da 8. Yargı Paketi”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yanı sıra; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilave bazı kanunlarda değişiklik yapmıştır. 7499 Sayılı Kanun uyarınca yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.
19/03/2024
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XXIII - Yapay Zeka Regülasyonuna İlişkin Avrupa Bölgesindeki Son Gelişmeler
18/03/2024
Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG’de G (Yönetişim) Faktörü
Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmelerinde, çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (environment, social and governance - “ESG”) faktörleri kapsayan ESG faktörleri büyük bir önem taşımaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların bu konuda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir adımlar atması, sadece finansal performansı değil, aynı zamanda şirketin daha uzun süreler varlık göstermesi ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir rol oynamaktadır.
13/03/2024
Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG’de S (Sosyal) Faktörü
Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında iş dünyası, finansal performansın yanı sıra, şirketin toplumsal sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak adım atmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda performansını değerlendirmek adına çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (“ESG”) (uygulamadaki yaygın kullanım sebebiyle yazımızda ESG kelimesini kullanacağız) faktörleri değerlendirmek gerekmektedir.
05/03/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Şubat 2024
01/03/2024
Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli partneri olan Avrupa Birliği ile ticaretin kurallarını, ilerleyen dönemde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün belirleyeceği belirtildi. Ülkemiz ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına kapsamlı bir destek sağlanması amacıyla, 8191 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“8191 sayılı Karar”) 23.02.2024 tarihinde 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
29/02/2024
8. Yargı Paketi Kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki Değişiklik Teklifleri Hakkında Hukuki Bilgilendirme
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi” veya “Yargı Paketi”), 16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Yargı Paketi’nin 33, 34, 35 ve 36. maddeleri uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) değişiklik öngörülerek 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) daha uyumlu bir kanun amaçlanmış olup 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Kanun Teklifi herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kabul edilmiştir.
23/02/2024
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XXI - 8. Yargı Paketi Kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Değişiklik Teklifi
20/02/2024
Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG'de E (Environment - Çevre) Faktörü
Ülkeler, şirketler ve yatırımcılar nezdinde sürdürülebilirlik politikaları oldukça önemli ve öncelikli bir konu haline gelmiştir. İş dünyasının paydaşları bir şirketin başarısını değerlendirirken artık yalnızca finansal performansı değil, bununla birlikte şirketin çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (Environment, Social, Governance - “ESG”) uygulamalarını da dikkate almaktadır (uygulamadaki yaygın kullanım sebebiyle yazımızda ESG kelimesini kullanacağız).
20/02/2024
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XX - Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları
19/02/2024
Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yönelik Mahkemeye Yapılan İzin Başvurularında Azınlık Sıfatının Tespitine İlişkin Yargıtay Kararı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2023/3167 E. - 2023/5998 K. sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin düzenlemelerinde azınlık pay sahiplerine tanınan çağrı hakkının kullanılmasında usule ve azınlık pay sahipliği sıfatının yargılama süresince sağlanması gerektiğine ilişkin önemli bir karara hükmetmiştir. İlgili karar, 17 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
19/02/2024
Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartina İlişkin Bilgi Notu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2-a maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartına ilişkin olarak “Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu” 12/02/2024 tarihinde Kurum’un resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.
13/02/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Ocak 2024
31/01/2024
Sürdürülebilirlik ve ESG’de Hukukun Rolü
Günümüzde iş dünyasının paydaşları yalnızca maddi performansa ve kazanca odaklanmayıp, bir ihtiyaç olan ve AB, G20 gibi organizasyonların gündeminde yer alan sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek, çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörleri içeren ESG (ÇSY - Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) uygulamalarını ve bunların etkilerini dikkate almaya ve bu konuda faaliyet göstermeye başladı.
24/01/2024
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Finansal Hesap Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri Hakkında Yapmış Olduğu Kamuoyu Duyurusu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 17 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) ile finansal hesap verilerinin yurt dışındaki makamlara aktarılıp aktarılmadığı konusunda; yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşlarının ilgili yerlere kanun kapsamında başvurarak bilgi talep ettiği ancak bu konuya ilişkin olarak vatandaşlara yeterli bilgi verilmediği bu sebeple de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gereğinin yapılması taleplerini değerlendirmiş, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) konuya ilişkin değerlendirmede bulunduğu 28/12/2023 tarihli ve 2023/2199 sayılı kararını yayımlamıştır.
19/01/2024
Türk Patent ve Marka Kurumu'na Verilecek Marka İptal Yetkisi
Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline ilişkin düzenlemeleri içeren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yayınlandığı tarihte SMK’nın çoğu maddesi yürürlüğe girmiştir. Ancak, SMK’nın yürürlük maddesi olan 192. maddesinde, “İptal Halleri ve İptal Talebi” başlıklı 26. maddesinin yayınlandığı tarihinden yedi (7) yıl sonra yürürlüğe gireceği belirlenmiştir.
12/01/2024
Ticari Defterler ve Defterlerin Ziyai
Tacirler arasında güvenli ve nizami ticaretin sağlanabilmesi adına ticari hayatın kendine özgü kuralları ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu kuralların başında gelenlerden biri ticari defterlerin tutulmasına ilişkindir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (“TTK”) göre, tacirlerin yasal bir zorunluluk olarak ticari defter tutmalarının amacı, işletmeye ait yönetsel ve mali hususların kaydedilmesi, alacak ve borç durumunun belirlenmesi ve ticari faaliyetlerin izlenebilmesidir. Bu sayede, ticari yaşamdaki süreçler güvenli bir ortamda sürdürülebilir.
08/01/2024
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının ve Uygulama Kapsamının Belirlenmesi
Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın (“IFRS” - International Financial Reporting Standards) global sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geliştirilmesi adına kurduğu Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (“ISSB” -International Sustainability Standards Board) 26 Haziran 2023 tarihinde yayınladığı şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak IFRS S1 ve IFRS S2 isimli uluslararası standartları benimseme kararı aldı.
03/01/2024
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Aralık 2023
01/01/2024
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XVIII - Performansa Dayalı Fesih Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
27/12/2023
Anayasa Mahkemesi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Tahsis Edilen İdari Para Cezalarına İtirazların Derece Mahkemeleri Tarafından Yetersiz İncelenmesine İlişkin Karar
Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz hafta yayımlanan kararı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında verilen idari para cezalarına Sulh Ceza Hakimlikleri’nde itiraz edilmesinin yerindeliği tartışmasını tekrar gündeme geldi. Karara konu olayda başvurucunun Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hükmedilen idari para cezasına itirazı üzerine inceleme yapan Sulh Ceza Mahkemesi’nin, itirazın reddine ilişkin kararını herhangi bir gerekçeye dayandırmaması ölçülü bulunmamıştır.
19/12/2023
Küresel Çerçevede ve Türkiye’de Sınırda Karbon Düzenlemeleri
Küresel olarak uzun süredir gündemde yer alan konulardan birisi karbon emisyonlarının iklim değişikliği üzerindeki etkisidir. Bu konuda çeşitli kuruluşlar aracılığıyla uluslararası birçok düzenleme yapılmakta olup, bu düzenlemeler uyarınca gelişen dünyaya ayak uydurmak ve aksiyon almak gerekmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) bu konudaki önemli düzenlemelerin başında gelmektedir.
18/12/2023
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Hakkında Yapmış Olduğu Basın Duyurusu
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”), 5 Aralık 2023 tarihinde yayınladığı basın duyurusuyla birlikte Almanya ve Litvanya mahkemeleri tarafından yapılan başvurulara verdiği kararları esas alan; Avrupa Birliği’nin kişisel verileri korumaya yönelik mevzuatı Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) hakkında yapmış olduğu açıklamaları duyurdu.
08/12/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Kasım 2023
01/12/2023
Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarının Yükseltilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile anonim ve limited şirketler için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asgari sermaye tutarları, 26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme tebliği ile yürürlük tarihi değiştirilerek, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yükseltilmiştir. 
28/11/2023
DL'DEN NOTLARI SERİSİ XVII - Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Yükümlülüğü
16/11/2023
Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere Sms İle Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu
Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) tarafından, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişe ilişkin kasa işlemleri esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilmesi suretiyle kişisel veri işlenmesi/açık rıza alınması uygulamalarının hukuka uygunluğunu sağlamak adına, 17.11.2021 tarihinde “Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu” (“Duyuru”) yayımlanmıştır.
14/11/2023
İşçinin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi Sonucu İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) 11. Hukuk Dairesi 25.04.2023 tarih, 2023/547 E., 2023/939 K. sayılı kararı ile iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini ihlal eden Davacı işçi E.K.’nın iş akdinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedildiğinden bahisle verilen İlk Derece Mahkemesi kararını, iş akdi feshinin haksız olmadığı gerekçesi ile bozmuştur. BAM kararı kesin olmak üzere oybirliği ile verilmiştir.
08/11/2023
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”; 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmelik ve daha sonra 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Hakkında Yönetmelik” uyarınca çeşitli ekleme ve revizyonlar ile güncellenmişti.
06/11/2023
Avrupa Birliği’nde İç Pazarı Bozan Yabancı Desteklere İlişkin Yayımlanan Tüzük
Geçtiğimiz aylarda birleşme ve devralma işlemlerini doğrudan etkileyecek önemli bir düzenleme Avrupa Birliği’nde (“AB”) uygulamaya konmuştur. Bu düzenleme, İç Pazarı Bozan Yabancı Desteklere İlişkin Tüzük (“Tüzük”) adı altında 23.12.2022 tarihli ve L/330 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve 12.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
03/11/2023
Kısa Dönemli Kiralamalara İlişkin Hukuki Düzenlemeler: Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun
2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) ile özellikle yazlık konutlarda yaygın olarak uygulanan kısa süreli kiralamalara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Kanun hükümleri 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
03/11/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Ekim 2023
01/11/2023
Aile Şirketlerinde Önemli Sözleşmeler Yazı Dizisi - Taşınır Satış Sözleşmeleri
"Sözleşmelerin Yeri ve Önemli Sözleşmeler” başlıklı yazı dizimiz kapsamında aile şirketlerinin ticari ilişkilerinde sıklıkla karşılaştıkları sözleşmeler hakkında yaptığımız bilgilendirmelerin bu üçüncü bölümünde de önemli bir konuya odaklanıyoruz: taşınır satış sözleşmesi.
27/10/2023
Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarına İlişkin Yeni Düzenlemeler
07.10.2023 tarihli 32332 sayılı Resmi Gazete'de Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.
17/10/2023
İş Sözleşmesinde Dövizle Ödeme Yasağı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (“32 Sayılı Karar") uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen iş sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması 2018 yılından beri mümkün değildir.
12/10/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Eylül 2023
30/09/2023
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Kira Bedelinin Uyarlanması Davası Hakkında Beş Yıllık Kira Döneminin Dolmasının Beklenmesine Gerek Olmadığına İlişkin Kararı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (“Mahkeme”) 54. Hukuk Dairesi 2023/845 E. 2023/536 K. sayılı kararı ile konut ve çatılı işyeri kiralamalarında beş yıllık kira dönemi sona ermeden kira bedelinin rayiç bedelin altında kalması hasebiyle güncellenebileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza atmıştır.
26/09/2023
Orta Vadeli Program’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlişkin Hedefler
06.09.2023 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2024-2026 yılları için hazırlanan Orta Vadeli Program’ın (“OVP”) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
07/09/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Ağustos 2023
01/09/2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) Ek Madde 2 ile düzenlenen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının (“ETAHS”) yükümlülüklerinin kaldırılması talebi ve Ek Madde 4 ile düzenlenen elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümde yer alan net işlem hacmi sınırlamasının kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/109, K: 2023/125 sayılı kararıyla (“Karar”) reddedilmiştir. Karar, 22.09.2023 tarihli ve 32317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
29/08/2023
Coğrafi Veriler ve Coğrafi Veri Sistemine Kayıt Yükümlülüğü
Coğrafi veri terimi son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkmakta ve coğrafi verilerin üretimi, kullanımı, korunması ve saklanması için getirilen hukuki düzenlemeler her geçen gün daha sık bir şekilde güncellenmektedir. Uygulamada yeni soru ve sorunları beraberinde getiren ve nispeten yeni denilebilecek bu düzenlemelere uymakla yükümlü olanların sorularına yanıt verebilmek adına bu yazımızda, coğrafi veri sistemine kayıt yükümlülüğü kapsamında getirilen hukuki düzenlemeleri ve sisteme kayıt için gerekli coğrafi veri izin ve lisanslarını açıklayacak, yükümlülükler ve yaptırımlardan bahsedeceğiz.
18/08/2023
Rekabet Kurumu’nun İşgücü Piyasası Hakkındaki Kararı
02.08.2023 tarihinde yayımlanan, 26.07.2023 tarihli, 23-34/649-218 sayılı Kurum kararında da belirtildiği üzere bazı teşebbüslerin işgücü piyasasında, birbirlerinde çalışan kişilere istihdam sağlamamaya yönelik centilmenlik anlaşması imzaladıkları ortaya konulmuştur.
08/08/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Temmuz 2023
31/07/2023
IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın (International Financial Reporting Standards (“IFRS”)) global sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geliştirilmesi adına kurduğu Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (“ISSB”)) 26 Haziran 2023 tarihinde şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak IFRS S1 ve IFRS S2 standartlarını yayınladı.
27/07/2023
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XVI - Noterlerce Düzenlenecek Taşınmaz Satış Sözleşmelerine İlişkin Özet Notlar
25/07/2023
Veri Sorumlulari Siciline Kayit Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterlerinde Yapilan Değişiklik
Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/87 sayılı kararı uyarınca “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar”ın VERBİS kayıt yükümlülüğü olmadığı belirlenmiş ve istisna kapsamında tutulmuştur.
25/07/2023
Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olan Erginin Kısıtlanacağı Yönündeki Düzenlemenin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olunması halinde mahkeme tarafından resen vasi atanmasına ilişkin 407. ve ilgili 471. maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 2022/105 Esas, 2023/54 Karar sayılı ve 22 Mart 2023 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İlgili karar, 23 Haziran 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
23/07/2023
Avrupa Komisyonu’nun Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Yeterlilik Kararı
10 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) tarafından Avrupa Birliği’nden (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri’ne (“ABD”) kişisel veri aktarımını mümkün kılan, AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi hakkında yeterlilik kararı alınmıştır.
11/07/2023
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XV - Tescilin Etkileri ve Tescili Zorunlu İşlemler
03/07/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Haziran 2023
01/07/2023
Alman Tedarik Zinciri Kanunu Kapsamında Yapılan Güncel Şikayetler
Alman Tedarik Zinciri Kanunu (“Kanun”), 11 Haziran 2021'de kabul edilmiş ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, şirketlerin tedarik zincirindeki insan hakları ihlalleri ve çevresel zararlara karşı önlem almak adına çeşitli yükümlülüklerini ve ihlaller halinde yaptırımları düzenlemektedir.
22/06/2023
Yerinde İnceleme Hakkında AYM Kararı
Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 23.03.2023 tarihli ve 2019/40991 başvuru numaralı kararı ile merkez, şube ve tesis niteliğindeki iş yerlerini “konut” olarak nitelendirmiştir ve bu bağlamda kararın devamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 15. maddesi kapsamında Rekabet Kurumu'nun sahip olduğu yerinde inceleme yapma yetkisinin, hakim kararı olmaksızın kullanılmasının T.C. Anayasası'nın 21. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığı hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.
21/06/2023
Aile Şirketlerinde Önemli Sözleşmeler Yazı Dizisi - Taşınmaz Satış Sözleşmeleri
Her geçen gün gelişen ve küreselleşen ticari ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olan sözleşmeler, aile şirketleri nazarında da büyük önem arz etmektedir. Aile Şirketleri Bülteni Aralık 2022 sayısı ile başladığımız “Aile Şirketlerinde Sözleşmelerin Yeri ve Önemli Sözleşmeler” konulu yazı dizimiz ile aile şirketlerinin ticari işlerini yürüttükleri esnada sıklıkla karşılaşmaları muhtemel olan sözleşmeler hakkında dikkatinize sunduğumuz bilgilendirmelere bu ikinci bölümde de satış sözleşmelerinden taşınmaz satış sözleşmeleri ile devam etmekteyiz.
02/06/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Mayıs 2023
01/06/2023
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XIII - Temsile İlişkin Yönetim Organı İç Yönergeleri
29/05/2023
Kurumsal Hafıza ve Kişisel Verilerin Korunması
Kurumsal hafıza, bir işletme içerisinde ilk günden itibaren tutulan her veri ve süreci kapsamaktadır. Kurumsal hafıza, adeta bir canlı organizma gibi işletme için değere sahip olan bilgilerin oluşması, gelişmesi ve her işletme için ileride kullanılması planlanan bir yapı olarak değerlendirilebilecektir. Zira, kurumsal hafıza ile oluşturulan bilgi havuzunda saklanan veriler, işletmelerin ilerleyen süreçlerde bu bilgileri tekrardan kullanmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzde bilginin maddi değeri de göz önüne alındığında işletmeler için kurumsal hafıza, bir şirket için en az mali durumu ve marka değeri kadar önemlidir.
08/05/2023
Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kriterlerinin Şirketlere Etkisi
Şirket faaliyetlerinin yalnızca maddi kar ve zarara odaklanmasına ve bu faaliyetlerin yalnızca şirket pay sahiplerini ilgilendirdiğine ilişkin geleneksel yaklaşım, sürdürülebilirlik kavramının hayatımıza girişi ile yerini bir şirketin faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel (“ÇSY”) alanlarda tüm menfaat sahiplerini etkilediği görüşüne bırakmıştır. Zira bir şirket için sürdürülebilirlik, finansal konuların yanı sıra çevreye ve insan haklarına saygılı bir şirket kültürünün oluşmasından geçmektedir. Genel olarak ÇSY, şirketlerin sürdürülebilirliği sağlaması amacıyla benimsenmesi gereken çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları olarak tanımlanmaktadır.
08/05/2023
DL'DEN NOTLAR SERİSİ XII - Avrupa Birliği (“AB”) Dijital Ürün Pasaportu (“DÜP”) Hakkinda Bilinmesi Gerekenler
04/05/2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Çek İbraz Sürelerinin Ertelenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı
11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depremden etkilenen 11 ildeki bir takım yargısal sürelerin ertelenmesine (“120 Sayılı Kararname”) ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. (120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin daha önce hazırlamış olduğumuz bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.) 3 Mayıs 2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) ile 120 Sayılı Kararname’nin 2. maddesine hüküm eklenmiş ve bölgedeki çeklerin ibraz süresi ile ilgili düzenleme getirilmiştir.
03/05/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Nisan 2023
02/05/2023
Vergi Liderlerinin Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmasına Yardımcı Olabilecek Beş Yol
Sürdürülebilirlik konusu son yıllarda sıklıkla gündeme gelmekte ve önümüzdeki yıllarda önemini daha da arttıracağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Piyasada yer alan çoğu şirket, artık sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında ellerini taşın altına koyma vaktinin geldiğini fark ederek bunun için çeşitli aksiyonlar almaktadır. Konuyla ilgili olarak, CxO Sürdürülebilirlik Raporu’nda da açıkça ortaya konduğu üzere sürdürebilirlik aslında iş dünyasında temel konulardan birisidir. Rapor’da stratejiler ve yönetimsel kararlardaki değişikliklerin vergisel konularda da değişikliklere sebep olmasından ötürü sürdürülebilirliğin vergi liderleri tarafından da dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bunun da Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (“ESG”) alanında uzmanlaşma ve danışma desteği gerektireceği öngörülmektedir. Haziran 2022 tarihinde dünya genelinde 335 vergi liderinin katıldığı bir anket düzenlenerek ve anketin sonuçlarına Vergi Liderlerinin Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmasına Yardımcı Olabilecek Beş Yol” başlıklı raporda (“Rapor”) yer verilmektedir. Buna göre, vergi liderlerinin sürdürülebilirlik girişimleri konusunda şirketlerine aktif olarak yardımcı olduğu/olabileceği ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik girişimlerini artırmak amaçlı yayımlanan raporda vergi liderlerinin sürdürülebilirlik hakkında uygulayabileceği beş yol belirtilmiştir.
02/05/2023
Türk Mevzuatında Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler
Türk mevzuatında istihdamın sağlanması ve yatırım miktarlarının artırılması amacıyla yatırımcılara pek çok farklı teşvik imkânı sunulmaktadır. Mevzuat uyarınca yatırımın yapıldığı yer ve yatırım konusuna göre farklılık gösteren aşağıdaki başlıklar kapsamında yatırımcının yükünü hafifletecek kolaylıklar getirilmektedir.
02/05/2023
2022 tarihli Bazı KVKK Karar Özetleri
2022 tarihli Bazı KVKK Karar Özetleri
28/04/2023
Kadının Evlenmeden Önceki Soyadının Evlilik Sonrasında da Tek Başına Kullanılabileceğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Kadının evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanabilmesi hususunda yıllardan beri süregelen tartışmalar, Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 2022/155 Esas, 2023/28 Karar sayılı ve 22 Şubat 2023 tarihli kararı ile sona ermiştir. İlgili karar, 28 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete yayımlanmıştır.
28/04/2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Olağanüstü hal kapsamında, 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 139 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) ile 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (“120 Sayılı Kararname”) ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
17/04/2023
Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) (“Tebliğ”), 18.01.2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
17/04/2023
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’unda (“Kanun”) yapılan değişiklikler doğrultusunda, usul ve esasların belirlenmesine yönelik Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
17/04/2023
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ
27 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) idari para cezalarını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılmıştır. İlgili değişiklik 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
17/04/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ - XI -Anonim ve Limited Şirketlere Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler
14/04/2023
7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un birçok maddesi yayım tarihinde yürürlüğe girmekle beraber, birtakım maddelerin yürürlük tarihi 1 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir.
10/04/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ X - Yurtdışı Görevlendirmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
02/04/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Mart 2023
01/04/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ IX- EYT Hakkında Bilinmesi Gerekenler
29/03/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ VIII - Bağlılık Raporu Düzenleme Yükümlülüğü
29/03/2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Bazı Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Olağanüstü hal kapsamında, 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
03/03/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Şubat 2023
01/03/2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, 8 Şubat 2023 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal (“OHAL”) kapsamında 22 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı Resmî Gazete ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirlerin alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Söz konusu Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
24/02/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ VII - Tahliye Taahhütlerine İlişkin Önemli Hususlar
23/02/2023
Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, 11 Şubat 2023 tarihli 32101 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, yalnızca olağanüstü hal ilan edilen illerde geçerli olmak üzere bir takım yargısal sürelerin 6 Şubat 2023 tarihinden, 06 Nisan 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Söz konusu Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
14/02/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Ocak 2023
01/02/2023
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ
28 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlandı. Böylelikle, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen özkaynak tutarları 2023 yılı için güncellendi.
28/01/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ VI -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2023 Yılı İdari Para Cezaları
26/01/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ V - ÇSY (ESG) ve Şirketlerin Bu Kapsamdaki Sorumluluklari Nedir?
26/01/2023
Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bilindiği üzere, 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile taşınmaz satış işlemlerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (“Tapu Müdürlüğü”) ilave olarak noter huzurunda da gerçekleştirilmesi için noterlere yetki verilmişti. Söz konusu yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar, 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlenmiştir.
16/01/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ IV - Olağan Genel Kurul Toplantıları
04/01/2023
Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servisleri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“Banka”) tarafından Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Rehber (“Rehber”) 30.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Banka tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 12. maddesinin 1. fıkrasının f ve g bendinde yer alan ve açık bankacılık uygulamalarının bir çeşidi olan ödeme hizmetlerine ilişkin yol gösterici bir doküman hazırlanmıştır.
04/01/2023
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Aralık 2022
01/01/2023
DL’DEN NOTLAR SERİSİ III -Ticari Defterlerin Tasdiki İşlemleri
29/12/2022
DL'den Notlar Serisi II - Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Önemli Hususlar
19/12/2022
Bulut Bilişim Ve Kişisel Verilerin Korunması
Günümüzde, verinin dikey hızda artabilmesindeki en önemli faktörlerden biri de verinin muhafaza edilmesini sağlayan teknolojik gelişmelerdir. Endüstri 4.0’ın temellerinden biri olan bulut bilişim, verilere internet aracılığıyla erişilebilmesini ve verileri muhafaza edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Veriler arasında kişisel verilerin yer alması da bulut bilişim ve kişisel verilerin korunması konularının birlikte değerlendirilmesini ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun bir sürecin geliştirilmesini gerektirmiştir.
14/12/2022
DL'den Notlar Serisi I - 5. Yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu İstatistiki Veriler
09/12/2022
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31 Ekim 2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
09/12/2022
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe giren 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) ile TTK kapsamında denetime tabi tutulan şirketler ile kapsam dışı bırakılan şirketler, bağımsız denetime tabi olma eşikleri yeniden belirlenmiştir.
07/12/2022
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Kasım 2022
01/12/2022
Startup Kılavuzu
Hukuki Bakış Açısıyla Bir Startup Kılavuzu
29/11/2022
Yapay Zeka Uygulamaları ile Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi: Yapay Zeka Veri Mahremiyetini Destekler mi Engeller mi?
22/11/2022
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, bilinen bir diğer adıyla “Dezenformasyon Yasası” ile 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“İnternet Kanunu”), 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu (“Elektronik Haberleşme Kanunu”) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“Türk Ceza Kanunu”) başta olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin bir kısmı 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte, Kanun’un çoğu maddesi yayım tarihi olan 18 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
22/11/2022
Aile Şirketlerinde Sözleşmelerin Yeri ve Önemli Sözleşmeler Yazı Dizisi - Kira Sözleşmeleri
Günümüzde sözleşmelerin ticari ilişkiler için önemi geçmişe nazaran çoğu aile şirketi tarafından kabul edilmiş olsa da bazı durumlarda bilinçli veya bilinçli olmayarak bu durum göz ardı edilebilmektedir. Bu yazı dizimizin başlangıcında aile şirketleri kapsamında sözleşmelerin önemine değinerek sonrasında uygulamada sık rastlanabilecek sözleşmeleri biraz daha detaylı olarak inceleyeceğiz.
15/11/2022
Akıllı Sözleşmeler
“Akıllı sözleşmeler”, blokzincir teknolojisi kullanılarak oluşturulan birçok platform ve uygulamanın kritik bir bileşenidir.
02/11/2022
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Ekim 2022
02/11/2022
Çerez Uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi
27/10/2022
Avrupa Birliği Yapay Zeka Sorumluluk Direktifi Taslağı
28 Eylül 2022 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu tarafından, AI Liability Directive olarak anılan, Yapay Zekâya İlişkin Hukuki Sorumluluk Direktifi Taslağı (“YZ Sorumluluk Direktifi Taslağı”) ve Taslak Direktif’e ilişkin olarak düzenlenen Etki Değerlendirmesi ve Etki Değerlendirmesi Özeti yayımlanmıştır.
21/10/2022
Blockchain Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Sorunlar
Blockchain, ilk defa Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yılında bir internet sitesinde yayımlanan yazı ile teknoloji dünyasında yerini almıştır. Aynı zamanda Bitcoin’in kurucusu olarak da bilinen Satoshi Nakamoto’nun bu yazısı, merkezi sistemlere bir başkaldırı olarak da yorumlanmaktadır. Zira Blockchain’in ortaya çıktığı dönemde gerçekleşen ve bütün dünyayı sarsan 2008 yılındaki Amerika büyük ekonomik krizinin etkisi ile merkezi sistemlere güven azalmıştır. Bu sebeple de Blockchain, ilk olarak kripto para olan Bitcoin ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Merkezi bir sistem tarafından yönetilmeyen kripto para kullanımı ile oldukça hızlı, masrafsız ve küresel çapta para transferleri yapılmaya başlanmıştır. Her ne kadar Bitcoin ile ün kazanmış olsa da Blockchain aslında başka birçok alanda kendini göstermeye başlamıştır. Aşağıda da detaylıca anlatılacağı üzere, Blockchain veri tabanının kullanılması, kullanıcılara şeffaf, masrafsız ve güvenilir bir ortam oluşturduğu için oldukça cezbedici imkânlar tanımaktadır.
13/10/2022
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Ticaret Bakanlığı tarafından 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’a dayanarak çıkarılan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; böylelikle, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik ile birlikte uygulamaya kazandırılan ve 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girecek kararın tamamlanması yoluna dair m. 26 ve başvuruya ilişkin eksik bilgilerde verilen ek süreye dair m. 11/5 haricindeki Yönetmelik hükümleri 1.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
10/10/2022
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Eylül 2022
05/10/2022
Güncel Gelişmeler Işığında Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Değişiklikleri
Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kural olarak kiracı aleyhine değişiklik yapma yasağı bulunmakta bu yasağın tek istisnasını ise kira bedelinde yapılan değişiklikler oluşturmaktadır. Kira bedelinin arttırılması konusuna taraflar sözleşmede yer verebilecekleri gibi, sözleşmede bu konuya değinilmemiş olması halinde ise yasal olarak en fazla aylık olarak TÜİK tarafından yayımlanan üretici fiyatları endeksi oranında kira artışı yapılabilecektir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK veya Kanun”) uyarınca ekonomik düzenin sebep olduğu bazı durumlarda azami oranın yetersiz kalması, kiralayanın ödeme güçlüğü ya da benzer koşulların varlığı halinde mahkeme eliyle de kira bedelinin belirlenmesi mümkün kılınmıştır.
03/10/2022
Güncel Gelişmeler Işığında Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi
Konut ve çatılı işyeri kira ilişkisi dava ve bildirim yolu olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Kira ilişkisinin taraflarına göre kira sözleşmesinin feshi imkanları farklılık göstermektedir. Kira sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli akdedilebilmektedir fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) uyarınca belirli süreli sözleşmelerin süre sonunda kendiliğinden sona ermesi hükmü konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulama alanı bulmamaktadır ve bu sebeple ilgili kira ilişkilerinin sona erdirilmesi için özel düzenlemeler getirilmiştir.
28/09/2022
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik Değişikliği”) 14 Eylül 2022 tarihinde 31953 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Yönetmelik Değişikliği ile 23 Ağustos 2022 tarihinde 31932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 18.maddesinde yer verilen yürürlük tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.
19/09/2022
Türk Ticaret Kanunu Kapsamındaki Defter Tutma Yükümlülükleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)'nun 64. maddesi neticesinde, şirketler ve diğer tacirler kanunda ve ikincil mevzuatta belirtilen kurallara göre ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, TTK’ya göre ve açıkça görülebilir ve incelenebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.
14/09/2022
Limited Şirketlerin Sona Ermesi
Limited şirketler, bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olup bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan sermaye şirketleridir. Limited şirketlerin sona ermesi, şirket esas sözleşmesinde yahut kanunda gösterilen hallerden birinin gerçekleşmesi ile gerçekleşmektedir. Sona erme, gerçekleştiği andan itibaren ileriye doğru hüküm doğurmakta ve bununla birlikte şirket tasfiye haline girmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) limited şirketlerde sona ermeye ilişkin hükümleri, madde 636 ila 644 arasında düzenlenmiştir.
14/09/2022
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik Değişikliği”) 23 Ağustos 2022 tarihinde 31932 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Yönetmelik Değişikliği ile 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan 7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen yeniliklere paralel düzenlemeler yapılmıştır.
07/09/2022
Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı
24 Ağustos 2022 tarihi itibariyle “Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı” (“Taslak Rehber”) hakkında kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Taslak Rehber’e ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 24 Eylül 2022 tarihine kadar yazı ile Kişisel Verileri Koruma Kurum’una veya e-posta ile genetikveri@kvkk.gov.tr elektronik adresine gönderilmesi mümkündür.
01/09/2022
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Ağustos 2022
01/09/2022
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi
5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi (“Rehber”) yayımlanmıştır.
08/08/2022
Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantıları
Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. ve 617. maddesi uyarınca anonim ve limited şirketler her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirme yükümlülüğü altındadır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)’in 7. maddesinde de olağan genel kurul toplantılarının yapılacağı zaman düzenlenmiş olup hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantıların yılın ilk üç ayı içinde (Mart ayı sonuna kadar), özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde toplantıların yapılmış olması gerektiği belirtilmiştir. Olağan genel kurul toplantıları şirket organlarının seçimi, finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, kârın kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılması ve bunlara ilişkin karar alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Genel kurulun olağan gündemle nasıl toplanacağı, toplantıda hazır bulunacakların kimler olduğu, toplantı gündemi, toplantı sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemlerin neler olduğu gibi hususlar başta olmak üzere olağan genel kurul toplantılarına uygulanacak hükümler Kanun ve Yönetmelik ile belirlenmiştir.
01/08/2022
Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler Temmuz 2022
01/08/2022
Şirketlerin Tasfiye Sonu İşlemlerinin Tamamlanması İçin Gerekli 6 Aylık Bekleme Süresi 3 Aya İndirilmiştir
TTK’nın 543. maddesinde belirlenen bekleme süresi, 6 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7341 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile ilgili maddede yapılan değişiklikle bu süre 6 (altı) aydan 3 (üç) aya düşürülmüştür.
29/07/2022
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Kanun kapsamında 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hakkında da belirli düzenlemeler getirilmiş ve bu çerçevede noterlere taşınmaz satış vaadi ve satış sözleşmesi yapma imkanı tanınmıştır.
25/07/2022
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Kanunu ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
22/07/2022
Sadakat Programı Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı
İlgili kişinin, bir sadakat programı kapsamında veri sorumlusunca hukuka aykırı kişisel veri işlendiği yolundaki ihbarı” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2019 tarihli ve 2019/198 sayılı Kararı
21/07/2022
Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Verilerin Korunması
Çevrimiçi davranışsal reklamcılık, internet sitelerinde reklamların kişilerin ilgi alanına yönelik oluşmasını sağlayan internet reklamcılığında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile gerçek kişi kullanıcıların belirli bir zaman içindeki davranışlarının tespit edilmesi için internetteki hareketlerinin izlenmesi ile cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, ödeme, medeni durumları hakkındaki veriler işlenmektedir. Yine aynı şekilde tüketicinin davranışını daha iyi anlamak için hangi ürünlere baktığı, hangi ürünleri aldığı, genel olarak ne sıklıkla alışveriş yaptığı, bu süreç için ne kadar zaman harcadığı gibi alışveriş alışkanlıklarını da gösteren çevrimiçi faaliyetler de takip edilmektedir. Bu çevrimiçi faaliyetler analiz edilerek kişi profillemesi yapılmakta ve kişinin profiline uygun ürün ve hizmetler eşleştirilerek kişiye en uygun reklamlar gösterilmektedir. Özet olarak kişinin izlenmesi, verilerin analiz edilmesi, uygun bir hedefleme yapılması ve son olarak kişiye en uygun reklamın gösterilmesi çevrimiçi davranışsal reklamcılığın süreçlerini oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde de mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konusunda iki temel sorun gündeme gelmektedir: i) kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişiye süreç hakkında yeterli aydınlatma yapılmaması ve ilgili kişinin açık rızasının alınmaması ve ii) profilleme teknikleri kullanılması sebebi ile kişiler hakkında tahmin edilemeyen veya kişi tarafından paylaşılması istenmeyen başkaca verilerin elde edilmesi.
03/07/2022
Avrupa Birliği Komisyonu Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi ve Türk Şirketlerine Etkisi
Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (“Direktif”) önerisi 23 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu (“Komisyon”) tarafından kabul edilmiştir. Komisyon Direktif vasıtasıyla, küresel değer zincirlerinde çevreyi ve insan haklarını gözeten, sürdürülebilirlik kapsamında gerekli sorumlulukların alındığı kurumsal bir yapı oluşmasını amaçlamaktadır. Zira şirketler, sürdürülebilir bir ekonominin ve toplumunun oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Direktif ile şirket faaliyetleri kapsamında çocuk işçi çalıştırmanın ve işçilerin sömürülmesinin önüne geçilmesi de dâhil olmak üzere insan haklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğinin kaybolması ile çevre kirliliğinin engellenmesi için belirli standartlar oluşturulmuştur.
09/06/2022
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21.04.2022 tarih ve 2022/338 Numaralı Belediyelerin Ödeme ve Borç Sorgulama Hizmetleri Hakkında İlke Kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden çeşitli ihbarlar kapsamında belediyelerin çevrimiçi olarak sunduğu emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında yalnızca TC kimlik numarası girilerek vatandaşların emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği ifade edilerek, konun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında incelenmesi talep edilmiştir. Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda belediyelerin ödeme ve borç sorgulama hizmetlerine ilişkin ilke kararı (“İlke Kararı”) 21.04.2022 tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
29/04/2022
Türk Hukuku Kapsamında Çerezler ve Kişisel Verilerin Korunması
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından kullanıcılara ilişkin verilerin internet tarayıcılarına depolandığı küçük boyutlu bilgi dosyaları olarak tanımlanmaktadır. İnternet siteleri, internete bağlanabilen akıllı telefonlar, tabletler aracılığı ile kişiler hakkında bilgi toplayan çerezler, kişisel verilerin işlenmesinde büyük önem arz etmektedir.
28/04/2022
Çalışanın Sağlık Sorunları Nedeniyle İşe Devamsızlığı Halinde İşverenin Hakları
Çalışanların sağlık nedeniyle işe devamsızlığı işverenlerin işyerlerinde sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Peki, hasta olan bir çalışan olması durumunda işverenin 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) kapsamında ne gibi hakları vardır? İş sözleşmesi, kural olarak, feshi ihbar sonucu veya belirli bir süre için yapılmışsa, bu sürenin dolmasıyla ortadan kalkar. Ancak, Kanun ile işçi ve işverene belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesini bir ihbar süresi vermeden derhal feshetme imkânı da tanımıştır. İş sözleşmesinin feshi, haklı nedenle ve geçerli nedenle olmak üzere ikiye ayrılmakta; iki tür feshin de hüküm doğurabilmesi için Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
28/04/2022
Kişisel Verilerin Korunmasında Meşru Menfaat: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Veri Koruması Tüzüğü Karşılaştırması
Dijital çağın en önemli konularından biri olan kişisel veriler ve nasıl ele alınacakları hususu son yıllarda Türkiye’deki tartışmaların da odak noktalarından biri haline gelmiştir. Türkiye’nin bu husus ile ilgili olarak hazırlanmış olan ilk mevzuatı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına yönelik bu adım ile eş zamanlı olarak Avrupa Birliği’nde de (“AB”) kişisel verilere ilişkin bir reforma gidilmiş ve 1995 yılından beri yürürlükte olan 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi (“Direktif”) yerini 25 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü’ne (General Data Protection Regulation) (“GDPR”) bırakmıştır. Bu yazımızda kişisel verilerin işlenme şartlarından olan veri sorumlusunun meşru menfaatini KVKK ve GDPR karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz.
27/04/2022
Mümeyyiz Küçüklerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Alınacak Açık Rızaları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) genel olarak, T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde düzenlenen ve kişilerin en temel haklarından olan “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” hakkından hareketle, bireyin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında, kişisel verileri işlenen birey ile ilgili tüm verilerin korunmasını amaçlamaktadır.
18/04/2022
Aile Şirketlerinde Anlaşmazlık Ve Uyuşmazlıkların Önlenmesine İlişkin Tedbirler
Aile şirketleri, şirket yönetiminin veya şirket içerisindeki oy hakkının, diğer bir ifade ile kontrol yetkisinin bir veya daha fazla aile üyesine ait olduğu şirketlerdir. Aile üyeleri tarafından kurulan bu şirketlerin en önemli sorununun kurumsallaşma konusundaki gecikmeler ve aksamalar olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yapılan araştırmalar neticesinde doğru zamanda kurumsallaşmayı gerçekleştirilememesi nedeni ile ülkemizde kurulan aile şirketlerinden yalnızca %2’lik bir bölümünün dördüncü ve sonraki kuşaklara ulaşabildiği görülmektedir.
04/04/2022
Kısmi Süreli İş İlişkisi
4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesinin 1. fıkrasında kısmi süreli (part-time) iş ilişkisini “işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumu” olarak tanımlamıştır. Kanun’un gerekçesinde (“Gerekçe”) tam süreli iş sözleşmesi karşısında kısmi süreliden söz edebilmek için “önemli ölçüde daha az” bir haftalık çalışma süresinin sözleşmede tespit edilmiş olması da aranmıştır. Gerekçe’de verilen örnek çerçevesinde, işyerinde uygulanan tam süreli iş sözleşmesi için haftalık çalışma süresi 40 saat ise, kısmi süreli çalışma için 2, 3 saat gibi daha az çalışma değil, hiç olmazsa tam sürenin üçte ikisinden daha az olan otuz saatin altındaki haftalık çalışma süresine göre istihdam edilen işçi kısmî süreli sözleşmeye göre istihdam edilen kimse olarak kabul edilecektir.
17/03/2022
İş Sözleşmesinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Sebebiyle Feshi
İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinin II. bendi çerçevesinde işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş sözleşmesi haklı nedenle ve derhal feshedilebilmektedir. Bazı fesih nedenleri Kanun’da belirtilmiş olsa da, bu haller sınırlayıcı olmayıp, benzer haller de haklı nedenle ve derhal fesih sebebi sayılabilmektedir.
15/03/2022
İkale Sözleşmesi Esasları
İkale sözleşmeleri, işçi ile işverenin karşılıklı iradeleri ile iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hüküm ve koşulları ihtiva eden sözleşmelerdir. Hukuk sistemimizde ayrıca bir sözleşme türü olarak düzenlememiş olmasına rağmen, sözleşme serbestisi kapsamında tarafların karşılıklı irade beyanlarının bir tezahürü olarak geçerli bir sözleşme gibi değerlendirilmekte ve itibar edilmektedir.
15/03/2022
Aile Şirketlerinde KVKK Uyum Süreçleri ile Eğitim ve Denetim Yükümlülükleri
Kişisel verilerin korunması kavramı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK” veya “Kanun”) 24 Mart 2016’da T.B.M.M. tarafından kabul edilip 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile şirketler için önemli bir etkiye sahip olmasının ardından neredeyse 6 yılı tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte Kanun’a ek olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) yayınladığı kararlar ve rehberler ışığında veri sorumlularının yükümlülükleri de şekillenmiş ve veri sorumlusu sıfatını haiz şirketlerden olan Aile Şirketleri’nin de çeşitli sorumlulukları doğmuştur.
07/02/2022
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.12.2021 tarih ve 2021/1304 Numaralı Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları Hakkında İlke Kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden ihbar kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda araç kiralama sektöründe “kara liste” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına ilişkin ilke karar (“İlke Karar”) 20.01.2022 tarihli 31725 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
21/01/2022
Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 06.06.2021 itibari ile yürürlüğe girmiştir.
07/12/2021
Aile Şirketlerinde Halefiyet Planı Nedir, Nasıl Belirlenir ve Halefler Nasıl Değerlendirilir?
Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin önündeki en önemli engellerden biri yönetimin devredilmesine ilişkin yaşanan sıkıntılar ve gecikmelerdir. Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalar sonucu aile şirketleri tarafından kısa ve orta dönemli piyasa hedeflerine verilen öncelik sonucu halefiyet planı hazırlanması konusunun geri plana atıldığı Türkiye’deki aile şirketlerinin %54 oranında halefiyet planını hazırlamadığı, bu oranın dünyada ise %43 olduğu ortaya çıkmıştır. Aile şirketleri ile yapılan çalışmalar ve kurucu/mevcut ortaklar ile yapılan görüşmeler sonucu kurucu/mevcut ortak olan aile üyelerinin genellikle şirket yönetiminin aile içerisinde kalmasını istediği ancak, bunun için uygun adımları izlemekte geç kaldığı görülmüştür. Family Firm Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre aile şirketi sahiplerinin çoğunluğu işletmelerinin bir sonraki nesle devrini görmek isterken, %70'inin 2. nesle, %90'ının ise 3. nesle geçemeyeceği tahmin edilmektedir.
18/08/2021
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (“Bankacılık Kanunu”) 73 ve 93. maddelerine dayanılarak hazırlanan Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
16/06/2021
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29 Mayıs 2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de (“RG”) yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”) ile 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı RG’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayım tarihi olan 29 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
04/06/2021
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile kripto varlık tanımı yapılmış ve kripto varlıkların kullanım esasları belirlenmiştir.
21/04/2021
Aile Anayasası veya Pay Sahipleri Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Ortaya Çıkan Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli adımlardan birisi olan aile anayasası ve/veya pay sahipleri sözleşmesi imzalandıktan ve/veya şirket esas sözleşmesi tadili gerçekleştirildikten sonra aile bireyleri arasında uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması durumunda çözüm ne olacaktır?
19/04/2021
TTK’da Yapılan Son Değişiklikler ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) defter tutma yükümlülüğü ve hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin de yer aldığı maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin getirilen değişiklikler çerçevesinde, TTK’nın 210/1, 417/5 ve 489/4 maddelerine dayanılarak hazırlanan, 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile, hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan sağlanmasının usul ve esasları düzenleme altına alınmıştır. Kanun ile TTK’da yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) m. 13 uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan tüm anonim şirketleri kapsamaktadır.
08/04/2021
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini takiben sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. ve 93. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3. maddesi uyarınca tanımlanan bankaları (mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını) kapsamaktadır.
07/04/2021
Finans Sektörü ve Fintek Alanındaki Ekonomi Reformları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart 2021 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde açıklanan "Ekonomi Reformları" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmıştır.
22/03/2021
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
07.03.2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7292 sayılı Kanun”) ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda (“6361 sayılı Kanun”) önemli değişiklikler getirilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda da 6361 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere paralel değişiklikler yapılmıştır.
10/03/2021
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) uzaktan çalışmayı düzenleyen 14. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’te uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin kurallar ve uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik, İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini kapsamaktadır.
10/03/2021
MASAK Mevzuatı'nda Yapılan Değişiklikler
Finansal teknolojiler alanındaki dijital dönüşüm kapsamında, 26 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de aşağıda belirtilen üç düzenlemeye yönelik değişiklikler yayımlanmıştır; · Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik · Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) · Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)
08/03/2021
VERBİS Kaydı
04/03/2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Değişiklikleri
20.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”) ile 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imza beyanlarına ve düzenlenecek imza beyannamelerine ilişkin önemli değişiklikler getirilmiştir.
03/03/2021
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de İmza Beyannamesine İlişkin Getirilen Değişiklik
20.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliğ”) ile 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) “İmza Beyannamesi” başlıklı üçüncü bölümün altındaki madde 12 değiştirilmiştir.
22/02/2021
Rekabet Kurulu’ndan Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş’ye İdari Para Cezası
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.’ye (“Şirketler”) karşı, göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırma amacının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) madde 4’ü ihlal ettiği iddiası ile başlatılan soruşturma sonuçlanmıştır.
01/02/2021
Aile Şirketlerinin Pay Sahiplerinin Hissedarlar Sözleşmesi İmzalaması Gerekli Midir?
Pay sahipliği, sermaye şirketlerinde sahip olunan hakların kullanımı bakımından temel nitelik taşıyan bir kavramdır. Pay sahipleri şirkete sermaye vaz etmeleri karşılığında şirketin paylarına sahip olurlar ve bu paylardan doğan hakları da pay sahipliği sıfatıyla eş zamanlı olarak iktisap ederler. Anonim şirketlerde tek borç ilkesinin bir gereği olarak, pay sahiplerinin taahhüt ettikleri sermaye bedelini şirkete vaz etmek dışında başka bir borcu bulunmamaktadır. Ancak, çoğunlukla pay sahiplerinin aile bireylerinden mütevellit olduğu aile şirketlerinde pay sahipliği kavramı, diğer şirketlere kıyasen farklı bir konuma sahiptir.
11/02/2019
Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Aile Konseyi
Genellikle bir aile liderinin girişimciliği üzerine kurulan aile şirketlerinin; yapılan araştırmalar neticesinde birinci ve ikinci nesilde büyüme gösterdikleri ancak ne yazık ki sonraki nesillere ulaşamadan kapandıkları/tasfiye edildikleri görülmektedir. Aile şirketlerinin başarısının sürdürülebilir olmasında aile liderinin önemi kadar şirketin kurumsallaşması da oldukça önemlidir.
11/02/2019
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Zorunlu bir organ olan yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 359 ve takip eden maddelerinde düzenlenmiş olup şirketin idare ve temsile yetkili organıdır. Şirket ile ilgili stratejik planları, kısa ve uzun vadeli büyüme ve gelişim hedeflerini belirlemek ve şirketin maruz kalabileceği riskleri önlemek yönetim kurulunun asli görevlerindendir.
08/02/2019
Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu