İş Hukukunda Güncel Gelişmeler Nisan-Mayıs-Haziran 2024
2024 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında iş hukuku alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri derlediğimiz üç aylık iş hukuku bültenimizi dikkatlerinize sunarız.
Yayınlanma Tarihi: 10/07/2024
TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER
NİSAN 2024

Anayasa Mahkemesi Kararları

v2018/25158 Başvuru Numaralı 02/11/2023 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Konu:

Başvuru, işverenle güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasında davanın sonucuna etkili iddianın kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İlk derece mahkemesi, davayı kabul ederek feshin geçersizliğine ve başvurucunun işe iadesine karar vermiştir. İş sözleşmesinin feshinde fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmediği, başvurucunun savunmasının alınmadığı ve feshin geçerli bir nedene dayanmadığı tespit edilmiştir.

İstinaf mahkemesi ise somut olayda dosyaya getirilen bilgi ve belgelerden davacı hakkında terör örgütü ile ilgili olarak soruşturma yürütüldüğünün anlaşılması ve bu durumun işçi-işveren arasındaki güven ilişkisini zedelediği kanaatine varmıştır. İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararı ortadan kaldırarak davayı kesin olarak reddetmiştir.

 Hüküm:

 • Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
 • Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine,
 • Başvurucunun tazminat taleplerinin reddine,
 • Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bkz.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-22.pdf

Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmelik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 8304)

05/04/2024 tarihli ve 32511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, beş maddeden oluşmaktadır.

Karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

§  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesine 26.  fıkrasına  “istihdam edilmek üzere alınacak” ibaresinden sonra gelmek üzere  “arama ve kurtarma teknikleri ile” ibaresi eklenmiştir.

§  Aynı esasların eki 4 sayılı cetvelin “A- Sözleşmeli Personel Pozisyon ve Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” bölümüne alfebetik olarak teselsül ettirmek üzere yeni satır eklenmiştir.

§  Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli’nin11 inci sırasının sonuna “Arama ve Kurtarma Teknikleri” ibaresi eklenmiştir. 

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-8.pdf

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8320)

·   06/04/2024 tarihli ve 32512sayılı Resmî Gazete’de yayımlananan Yönetmelik, dört maddeden oluşmaktadır.

·      Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir;

§  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “4 yıl” ibaresi “5 yıl” şeklinde değiştirilmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir;

-       Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAKNİTELİKLER” kısmının “E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU,ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ” bölümündeki “f-İnternet Salonu” alt başlıklı bölümüne bu maddeyi ihdas eden yönetmelik değişikliği ile eklenen12 nci, 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri hükümlerine aykırı durumlar sırasıyla 5 yıl, 3 ay, 1 ay ve 3 ay içinde söz konusu hükümlere uygun hale getirilir.

§  Aynı Yönetmeliğin eki(EK-1)’de yer alan “Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına Ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” Kısmının “R- Kuyum Ticareti Yapılan İş Yerleri” bölümünün1. maddesinin (1.1) fıkrasına “kültürel niteliği haiz çarşılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 634 sayılı Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrası gereğince tek bağımsız bölüm olarak tescili yapılan yapılar” ibaresi eklenmiştir.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-14.htm

MAYIS 2024

Anayasa Mahkemesi Kararları

2019/8609 Başvuru Numaralı 21/12/2023Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Konu:

Başvuru, iş kazasına bağlı olarak meydana gelen iş gücü kaybından doğan zararın tazmini talebiyle açılan davada Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen maluliyet oranı yönünden karşı taraf lehine usule ilişkin kazanılmış hak oluştuğu gerekçesiyle maluliyet oranının daha yüksek hesaplandığı Adli Tıp Kurumu raporunun hükme esas alınmaması suretiyle gerçek zararın belirlenmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, davanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Hüküm:

 • Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
 • Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yolları tükenmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,
 • Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adli yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine,
 • Kararın bir örneğinin mahkemeye erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
 •  Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240520-18.pdf

2019/14799 Başvuru Numaralı07/02/2024 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Konu:

Başvuru, çalışanın bazı sosyal medya paylaşımlarından dolayı işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiası ileyapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kararının detaylı incelemesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hüküm:

 • Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
 • Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine,
 • Başvurucuya 25.000 TL manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine,
 • Kararın bir örneğinin özel hayata saygı hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine,
 • Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240531-23.pdf

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2024/3233 K. 2024/4482

Konu:

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin, davalıya ait banka şubesinde banka personeli olarak 15.09.2014-22.11.2019 tarihleri arasında aralıksız şekilde çalıştığını, en son yönetmen yardımcısı unvanıyla çalışırken davalı bankadan ayrıldığını, müvekkilinin iş tanımı ve çalışma saatlerinin 09.00-17.30 şeklinde öngörülmesine ve belirlenmesine rağmen bu çalışma saatlerine uyulmadığını, müvekkilinin tüm çalışma döneminde haftalık 45 saati aşan çalışmalar yaptığını; ancak çalışmaları karşılığında herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmediğini ileri sürmüş, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107 vd. maddeleri uyarınca dava değerini arttıracağını ve fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydıyla 500,00 TL fazla çalışma alacağının faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Belirsiz alacak davasında davanın açılması ile alacağın tamamı için zamanaşımının kesildiği göz önünde bulundurulduğunda; davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasına ve usulüne uygun şekilde bedel artırımı yapılmasına rağmen ilk derece mahkemesince davanın kısmi olarak nitelendirilmesi ve davalı tarafça bedel artırımına karşı ileri sürülen zamanaşımı def’i dikkate alınarak alacağın bir kısmının reddedilmesi hatalı olup kanun yararına bozmayı gerektirmiştir.

Hüküm:

·    Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanunun 363. maddesinin 1. fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bkz.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240503-3.pdf

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2024/5139 K. 2024/6725

Konu:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının toplum yararına çalışma projesi kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde 08.03.2019-27.08.2019 tarihleri arasında asgari ücret ile çalıştığını, iş sözleşmesinin program süresinin bitmesi gerekçe gösterilerek sonlandırıldığını, davalı kurumda işçi olarak çalışan davacının ilave tediye almaya hak kazandığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla 2.053,00 TL ilave tediye alacağının fesih tarihinden itibaren işleyerek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenin değerlendirmesi neticesinde somut olayda, henüz dilekçelerin sunulması aşaması tamamlanmadan ve tahkikata esas ilk duruşma yapılmadan dosyanın bilirkişiye verilmesi hem adil yargılanma hakkına aykırılık teşkil etmektedir hem de gerekçeli karar hakkının ihlali mahiyetindedir.

Hüküm:

·    Adalet Bakanlığının 6100 sayılı Kanunun 363.maddesinin 1. fıkrasına dayalı kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle  karar verilmiştir. 

Bkz.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240528-5.pdf

HAZİRAN 2024

Anayasa Mahkemesi Kararları

2020/1617 Başvuru Numaralı  31/01/2024 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Konu:

Başvurucu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat ederek emeklilik talebinde bulunmuştur. Ancak SGK kişinin bu talebine olumsuz karşılık vermiş, emekli olması için gereken 49 yaşını doldurma şartını yerine getirmediğini belirtmiştir. Başvurucu bu duruma itiraz ederek ilk derece mahkemesinde SGK kayıtlarına yanlış yazılan doğum yılının değiştirilmesi için dava açmıştır. Ancak mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Başvurucunun talebi, emeklilik hakkının tespiti için açılan davanın reddine karar verilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Hüküm:

·     Hakkaniyete uygun yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.

·   Anayasanın 36.maddesinde güvence altına alınana adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240607-7.pdf

2019/41969Başvuru Numaralı 07/02/2024 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Konu:

Başvuru, iş akdinin haksız olarak feshedildiği belirtilerek açılan işe iade davasında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu, ilk derece mahkemesinde işe iade davası açmıştır. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. Davalının yapmış olduğu husumet itirazını kabul etmemiştir. İlk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvuran davalı şirketin gerekçeleri, istinaf mahkemesi tarafından kabul görmüştür ve istinaf mahkemesi davalı şirketin davacının işvereni olmadığı kararına varmıştır. Başvurucu istinaf mahkemesinin kararı sonrasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, istinaf mahkemesinin kararında yeteri kadar açık gerekçe belirtmemesi neticesinde gerekçeli karar hakkının ihlaline sebep olunduğu kanaatine varmıştır.

Hüküm:

 • Adli yardım talebinin kabulüne,
 • Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
 • Anayasanın36. maddesinde güvence altına alınan adli yargılama hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine,
 • Başvurucunun tazminat taleplerinin reddine,

 • Oybirliğiylekarar vermiştir.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240613-9.pdf

Yönetmelik

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11/06/2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında;

§    25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

§   Bu kapsamda kısa çalışma talebi, talebin değerlendirilmesi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları, kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması, kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ve durdurulması, kısa çalışmanın erken sona ermesi konuları düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmeliğin detaylı incelemesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240611-1.htm

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29/06/2024 tarihli ve 32587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında;

§   07/04/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 2.cümlesinde yer alan “ve sağlık hizmeti” ibaresi “, sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

§      Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “ve sağlık hizmeti” ibaresi “, sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” şeklinde, (a) bendinde yer alan “Turizm hizmet yürütülen işler” ibaresi “Turizm hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde,(b) bendinde yer alan “Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler” ibaresi “Özel güvenlik hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde, (c) bendinde yer alan“Sağlık hizmet yürütülen işler” ibaresi “Sağlık hizmeti kapsamında yürütülen işler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

-       “ç) Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen işyerlerinde,”

Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240629-2.htm

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Avrupa Birliği’ndeki (“AB”) Güncel Gelişmeler

Avrupa Komisyonu, işgücü ve yetkinlik eksikliklerinin giderilmesine yönelik adımları belirlemiştir.

Komisyon, işgücü ve yetkinlik eksikliklerinin giderilmesine yönelik yeni bir eylem planı sunmuştur. Komisyon, ileriki süreçte eylem planında bahsedilen sorunların ele alınması için üye devletler ve diğer aktörler ile birlikte çalışmayı önermektedir. Bu plan, AB'nin rekabet etme gücünü arttırma, ekonomik ve sosyal direncini geliştirme stratejisinin bir parçası niteliğindedir.

Bkz.  Commissionsets out actions to tackle labour and skills shortages - Employment, SocialAffairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Üye Devletlerin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlarınca, Avrupa Komisyonu ve Sosyal Koruma Komitesi tarafından hazırlanan “2024 Yılı Emeklilik Yeterliliği Raporunun” yayınlanmasının ardından, emeklilik yeterliliğine ilişkin konsey kararları kabul edilmiştir.

Rapor, Avrupa’daki emeklilik sistemlerinin küresel zorluklar karşısında emeklilik hakkı kazanmış olan Avrupalıların yaşam standartlarını bu yıla kadar yeterli ölçüde koruduğu kanaatine varmıştır. Hali hazırdaki sistem neticesinde; esnek emeklilik maaşları, endeksleme ve yeniden dağıtım mekanizmalarının karşılaşılan krizler sırasında yeterliliğini koruduğu açıkça vurgulamıştır. Ancak raporda, 2024 ve sonrasında herhangi bir problem ile karşılaşılmamak adına, herkes için adil bir emeklilik güvencesi sağlamak ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin işgücü piyasasındaki değişikliklerle birlikte artmasını önlemek için daha fazla reform yapılması gerektiğine ilişkin tespitler bulunmaktadır.

Bkz. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10854

Avrupa Komisyonu, adil uzaktan çalışma ve erişilememe hakkının sağlanmasına yönelik AB’nin atacağı adımların olası süreçleri konusunda görüşlerini almak üzere Avrupa sosyal ortaklarıyla ilk aşama istişare sürecini başlatmıştır.

Pandemiden sonra uzaktan çalışmanın artmasıyla özellikle, iş için dijital araçların kullanımı ve uzaktan çalışma imkanı, 'günün her saati online' çalışmanın birtakım riskleri barındırdığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum, farklı paydaşlar tarafından, kişinin profesyonel ve özel hayatı arasında net sınırlar çizmek için bir 'erişilememe hakkı' çağrısında bulunulmasına yol açmıştır. Avrupa Komisyonu bu konuda istişare çalışmalarına başlamıştır. 

Bkz. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10830

“Avrupa Birliği-Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) Gelişim için Yetenek Görev Gücü” çalışmalarını Ticaret ve Teknoloji Konseyi (“TTK”) Eş Başkanlarına sunmuştur.

4 Nisan tarihinde TTK’nın 6. Bakanlar toplantısında AB-ABD Gelişim için Yetenek Görev Gücü üyeleri son toplantılarını gerçekleştirerek Görev Gücü Bildirisini TTK Eş Başkanlarına sunmuştur. Geçtiğimiz yıl boyunca AB-ABD Gelişim için Yetenek Görev Gücü, iş dünyasından, sendikalardan, eğitim sağlayan kuruluşlardan; hükümet ve özel sektör liderlerini bir araya toplamıştır. Avrupa Yetenek Yılı bağlamında gerçekleşen bu üst düzey düşünce grubunun fikir alışverişleri dört konu etrafında yoğunlaşmıştır:

 • İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışanların eğitilmesi
 • Kadınların ve yeterince temsil edilmeyen diğer grupların teknik işlere dahil edilmesi
 • Yetenek temelli işe alım
 • Mikro yeterlilikler
Bkz. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10793

Amerika’daki (“ABD”) Güncel Gelişmeler

ABD'de Cumhuriyetçilerin sayısının fazla olduğu 18 eyalet ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'nun ("EİFK")trans çalışanlara yönelik olarak yasal korumaları hakkındaki uygulamasını engellemek amacıyla Knoxville, Tennessee'deki federal mahkemede dava açmıştır.

Eyaletler, EİFK’nin trans çalışanların tercih ettikleri tanımlamaları kullanmalarını ve cinsiyet kimlikleriyle uyumlu tuvalet erişimini zorunlu kılma yetkisinin kendi yetkilerinde olmadığını savunmaktadır.

Bkz. https://www.hrdive.com/news/18-states-challenge-eeoc-guidance-on-harassment-based-on-gender-identity/716100/

Microsoft, ABD-Çin ilişkilerindeki gerginlik ve teknoloji kısıtlamaları nedeniyle, özellikle bulut bilişim ve makine öğrenimi alanlarında çalışan bazı Çin merkezli personelinden ülke dışına taşınmayı düşünmelerini istemiştir.

Bu kapsamda şirket, yaklaşık 800 çalışana ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yerlere transfer olma seçeneği sunmuştur.

Bkz. https://www.wsj.com/tech/ai/microsoft-asks-hundreds-of-china-based-ai-staff-to-relocate-amid-u-s-china-tensions-b626ff8c

İngiltere’deki Güncel Gelişmeler

İngiltere Hükümeti vasıflı işçi vize kriterlerini güncellemiştir.

İngiltere Hükümet’i, rekor düzeyde görülen yasal göçü azaltma çabalarının bir parçası olarak, nisan ayından itibaren vasıflı işçi vizeleri için maaş eşiğini 26.200 sterlinden38.700 sterline ve 26 yaşın altındaki kişiler için 30.960 sterline yükseltmiştir. Bu kapsamda yabancı istihdamı gerçekleştiren bir çok  global firma iş tekliflerini tekrardan gözden geçirmek zorunda kalmıştır.

Bkz. https://gazeteoksijen.com/ekonomi/ingilterenin-yeni-vize-kurallari-hsbc-ve-deloitteu-vurdu-is-tekliflerini-geri-cekiyorlar-211368

Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu